Kawiarenka Kryminalna zaprasza na facebookowy konkurs, w którym do wygrania są dwa egzemplarze antologii opowiadań kryminalnych pod tytułem Rewers, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Czwarta Strona pod patronatem Kawiarenki Kryminalnej.

rewers

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zgarnij Rewers!” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Organizatorem i konkursu jest Kawiarenka Kryminalna (www.kawiarenkakryminalna.pl), a fundatorem nagród Wydawnictwo Czwarta Strona.

3. Organizator przeprowadza konkurs na stronie funpage'a Kawiarenki Kryminalnej na portalu Facebook ( https://www.facebook.com/KawiarenkaKryminalna/)

5. Uczestnik konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nagrodami w konkursie są dwie sztuki antologii opowiadań kryminalnych pt „Rewers”.

7. Konkurs rozpoczyna się 3 października 2016r., a kończy 6 października 2016r. o godz. 24.00.

8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

9. W konkursie nie mogą brać udziału: fundator, pracownicy fundatora, organizator, pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

10. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

11. Uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz.

12. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią regulaminu konkursu zamieszczonego na stronie www.kawiarenkakryminalna.pl. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych.

b. Dołączyć do fanów profilu Kawiarenki Kryminalnej w serwisie Facebook.

c. W komentarzu pod postem konkursowym napisać, które opowiadanie umieszczone w „Rewersie” chciałabyś/chciałbyś przeczytać najbardziej i dlaczego.

13. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze dwie najciekawsze, a jej autorom przyzna nagrodę wymienioną w pkt. 6 tego regulaminu. Decyzja organizatora w kwestii wyboru zwycięzców jest ostateczna.

14. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

15. Odpowiedzi niespełniające wymogów tego regulaminu nie będą przyjmowane.

16. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.

17. Uczestnik, przesyłając odpowiedź, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie odpowiedzi przez Kawiarenkę Kryminalną w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

18. Każdy uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że odpowiedź nadesłana na konkurs nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

19. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na organizatora na podstawie postanowień regulaminu, nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

20. W przypadku nadesłania dwóch identycznych odpowiedzi, uznanych przez organizatora za zwycięskie, nagrodę otrzyma autor odpowiedzi, która została nadesłana w terminie wcześniejszym.

21. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

22. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie prac uczestników konkursu. Zmieniony tekst regulaminu konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie konkursowej.

23. Niniejszy regulamin wchodzi z życiem z dniem 3 października 2016r.

24. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Kawiarenka Kryminalna (www.kawiarenkakryminalna.pl). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

25. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celu wyłonienia laureatów i zwycięzców konkursu, w celach związanych z realizacją konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy laureatów i zwycięzców konkursu (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania laureata do wysyłki nagrody, numeru telefonu kontaktowego).

26. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

27. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników konkursu na funpage'u Kawiarenki Kryminalnej na portalu Facebook, co nastąpi w dniu 7 października 2016r.

28. Nagrodzeni uczestnicy konkursu są zobowiązani do przesłania organizatorowi na adres mailowy: konkursy (at) kawiarenkakryminalna.pl swoich danych, niezbędnych do wysyłki nagród (tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i nr telefonu.) w przeciągu pięciu dni od daty zakończenia konkursu. W przypadku braku podania danych w tym terminie, nagroda przepada.

29. Organizator wyda nagrodę zwycięzcy w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

30. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

31. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać do miesiąca od daty jego zakończenia na adres mailowy konkursy (at) kawiarenkakryminalna.pl. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

32. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie tego regulaminu.

33. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

35. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.