Zdjęcie okładki powieści Jacka Getnera Podejrzany jak diabli

Kawiarenka Kryminalna zaprasza do konkursu na Facebooku, w którym do wygrania jest pięć egzemplarzy powieści Jacka GetneraPodejrzany jak diabli”. Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa LIRA.

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zgarnij Podejrzanego jak diabli!” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Organizatorem konkursu jest Kawiarenka Kryminalna, a fundatorem nagród Wydawnictwo LIRA.

3. Organizator przeprowadza konkurs na stronie fanpejdżu Kawiarenki Kryminalnej na portalu Facebook (https://www.facebook.com/KawiarenkaKryminalna)

5. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nagrodą w konkursie jest jedna z pięciu książek Jacka GetneraPodejrzany jak diabli”, która ukaże się nakładem Wydawnictwa LIRA.

7. Konkurs będzie trwał od 15. do 17. lutego 2021 roku.

8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. W konkursie nie mogą brać udziału: fundator, pracownicy fundatora, organizator, pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

10. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

11. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

12. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią regulaminu konkursu zamieszczonego na stronie www.kawiarenkakryminalna.pl. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

b. Dołączyć do fanów profilu Kawiarenka Kryminalna: https://www.facebook.com/KawiarenkaKryminalna/

c. W komentarzu pod postem konkursowym napisać w jednym zadaniu, co dla Ciebie było ostatnio zabawne jak diabli?

d. Polubić post konkursowy.

13. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze pięć najciekawszych, a ich autorom przyzna nagrody wymienione w pkt. 6 tego regulaminu. Decyzja organizatora w kwestii wyboru zwycięzcy jest ostateczna.

14. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

15. Odpowiedzi niespełniające wymogów tego regulaminu nie będą przyjmowane.

16. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.

17. Uczestnik, przesyłając odpowiedź, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie odpowiedzi przez Kawiarenkę Kryminalną w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

18. Każdy uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że odpowiedź nadesłana na konkurs nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

19. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na organizatora na podstawie postanowień regulaminu, nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

20. W przypadku nadesłania dwóch identycznych odpowiedzi, uznanych przez organizatora za zwycięskie, nagrodę otrzyma autor odpowiedzi, która została nadesłana w terminie wcześniejszym.

21. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

22. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie prac uczestników konkursu. Zmieniony tekst regulaminu konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie konkursowej.

23. Niniejszy regulamin wchodzi z życiem z dniem 15. lutego 2021 roku.

24. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Kawiarenka Kryminalna (www.kawiarenkakryminalna.pl). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

25. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celu wyłonienia laureatów i zwycięzców konkursu, w celach związanych z realizacją konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy laureatów i zwycięzców konkursu (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania laureata do wysyłki nagrody, numeru telefonu kontaktowego).

26. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

27. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników konkursu na fanpage'u Kawiarenki Kryminalnej na portalu Facebook, co nastąpi 18. lutego 2021 r.

28. Nagrodzeni uczestnicy konkursu są zobowiązani do przesłania organizatorowi w wiadomości prywatnej na Facebooku swoich danych, niezbędnych do wysyłki nagród (tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i nr telefonu.) w przeciągu pięciu dni od daty zakończenia konkursu. W przypadku braku podania danych w tym terminie, nagroda przepada.

29. Fundator nagród wyda nagrodę zwycięzcom w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. W uzasadnionych przypadkach termin wydania nagrody może zostać wydłużony.

30. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

31. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać do miesiąca od daty jego zakończenia poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

32. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie tego regulaminu.

33. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

35. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Matyszczak Kawiarenka Kryminalna z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Miła 34.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni produktów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Będą one podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki nagród. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panństwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień prosimy o informację na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.